วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552

สคร. เชิญ รฟท. และ กคช. ประชุม กนร.เร่งพลิกฟื้นฐานะทางการเงิน 9 มี.ค. นี้

สคร. ชงแผนพลิกฟื้นกิจการ รฟท. และ กคช. เสนอคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ (กนร.) ในวันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยมี นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 มีนาคม 2552 สคร. ได้เชิญรัฐวิสาหกิจ 2 แห่ง ที่ประสบปัญหาภาวะขาดทุน ร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย โดยมี นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นประธาน ซึ่งหัวข้อในการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย การรายงานภาพรวม การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement of Direction : SOD) ที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ ความคืบหน้าการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงิน ของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการพิจารณาการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อฟื้นฟูฐานะทางการเงินของ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และ
การเคหะแห่งชาติ (กคช.)

ผอ.สคร. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากรัฐวิสาหกิจทั้ง 2 แห่งได้รับมอบนโยบายจาก รองนายกฯ ผู้บริหารแต่ละแห่งจะได้แนวนโยบายที่ชัดเจน สามารถวางแผนและกำหนดรูปแบบการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด โดย สคร. จะประสานกับรัฐวิสาหกิจเพื่อติดตาม วิเคราะห์ และร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ จะมีขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2552 ที่ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เวลา 10.30 น.